Kwaliteit van ons onderwijs


Ervaringsgericht onderwijs
Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling van leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren en rooster
Onderwijstijd per vakgebied
 

Sociale ontwikkeling van leerlingen


De Ontdekking

Verbondenheid
Op school stimuleren we kinderen tot activiteiten waarbij de verbondenheid met zichzelf, met elkaar en hun omgeving een rol spelen. Mensen die zich verbonden voelen met anderen en hun omgeving zullen hier zorg voor willen dragen en er trots op zijn. Dit wordt vooral zichtbaar in het vieren met elkaar, het gebruik van symbolen, het vertellen van inspirerende verhalen en het samenwerkend leren. Leren is binnen de school een sociaal gebeuren. We stimuleren kinderen elkaar te motiveren en te helpen, zich te ontwikkelen op sociaal gebied met hulp van elkaar en te leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en de ander.  

 

Kanvas en kanjertraining
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te begeleiden maken we veelvuldig gebruik van de EGO werkvormen met achterliggende doelstellingen. Door te observeren en te communiceren kunnen we eenvoudig en met kleine interventies sturen.
De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen brengen we in kaart met Kindvolgsysteem Looqin.  Ook wordt hiermee jaarlijks de sociale veiligheid gemeten. Leerkrachten vullen tweejaarlijks een vragenlijst in over elke leerling. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen ook zelf een vragenlijst in. Onze leerkrachten zijn geschoold in de Kanjertraining. Deze training wordt gebruikt ter versterking van de sociaal- emotionele ontwikkeling van leerlingen. Het stimuleert een positieve sfeer in de groepen: Kinderen voelen zich veilig op school, ze voelen zich bij elkaar betrokken, weten wat verantwoordelijk gedrag is, nemen verantwoording daarvoor, durven te presteren, er ontstaat een positieve leer- en werkhouding, ze krijgen meer zelfvertrouwen en er ontstaat respectvol gedrag.  
De sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind wordt omschreven en besproken tijdens de verslagen en oudergesprekken. 


Arcade

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 
Kinderen leren en ontwikkelen vaardigheden, die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale vaardigheden dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, een pestvrije leeromgeving, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.