Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Ouderbeleid


Ouders als partner 
Op de Ontdekking beschouwen we ouders als partner in het ontwikkelingsproces van de kinderen. We hebben immers hetzelfde doel: de kinderen zo goed mogelijk begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling. Het contact tussen leerkracht en ouders is informeel en formeel georganiseerd via een praatje in het klaslokaal, groepsberichten via de SchoolApp , individuele mail, gespreksgelegenheid (vastgelegd in het communicatieplan) en portfolio. Daarnaast kunt u de IB-er, locatiecoördinator of directie altijd even aanschieten voor een informeel gesprek of om een afspraak te maken. 
 
Ouderparticipatie 
Hulp van ouders is ontzettend welkom op school. Tijdens het begeleiden van uitstapjes, sportdagen, kamp, projecten et cetera, kunt u de school helpen. Zonder deze hulp is het vaak moeilijker om de extra’s te organiseren. Daarnaast kunt u school helpen door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad (MR) of ouderraad (OR). Beiden zijn een grote ondersteuning voor de school. 

Nieuwsbrief
Ongeveer iedere 4 tot 6 weken ontvangt u per mail van de school een nieuwsbrief. Daarin staat belangrijke informatie over de school en scholengroep. 
De leerkrachten communiceren geregeld via de SchoolsUnited app om u op de hoogte te houden van gebeurtenissen in het land, of bijvoorbeeld om ouderhulp te organiseren. 
 
De school heeft ook Facebook pagina en Instagram. Hierop laten we vooral alle leuke dingen zien die op of vanuit school worden georganiseerd. Daarnaast heeft de scholengroep een LinkedIn account, welke u ook kunt volgen; hier posten we zaken over het proces in de scholen. 
 

Inrichting van ons ouderbeleid


Aspect Zichtbare kenmerken
Ouders informeren over schoolbeleid en schoolactiviteiten  Schoolgids 
Website  
Jaarkalender 
Niewsbrief
SchoolApp  
Contactmomenten 
Kijkmiddagen
Ouders betrekken bij schoolactiviteiten  Activiteitencommissies 
Schoolfeesten  
Afscheid groep 8 
Kinderboekenweek
Creatieve vakken 
Ouders betrekken bij schoolbeleid en schoolontwikkeling  Medezeggenschapsraad 
Op de hoogte stellen van  opvattingen en verwachtingen van de ouders  Oudertevredenheidsonderzoeken 
Contactmomenten
Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind (pedagogisch partnerschap) Portfoliogesprekken, contactmomenten
Startgesprekken
Overleg met ouders bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 
Overleg met ouders en leerlingen over uitstroom naar VO 
Protocol doorstroom (doubleren en versnellen). 
Invoeren/uitbreiden leerling portfolio.