Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

AVG


De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt verdergaande eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Met de volgende documenten, bestuurlijk privacybeleid, rechten van betrokkenen, instructie informatieplicht, procedure meldplicht, register inventarisatie persoonsgegevens en de schoolse privacy verklaringen voldoet Onderwijsstichting Arcade hieraan. 
Met deze documenten beoogt de stichting ervoor zorg te dragen dat op de scholen van Arcade de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt conform de Verordening, de implementatiewet Verordening, sectorgedragscodes, sectorbeveiliging en organisatie-specifieke (interne) regelingen. 
Dit houdt onder andere in dat: Het College van Bestuur zal in samenspraak met de functionaris gegevensbescherming passende maatregelen ten uitvoer leggen en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan de GMR en aan de Raad van Toezicht. 

Klik hier voor de privacyverklaring >> 

De school kan vanwege privacy-redenen nooit persoonlijke gegevens van medewerkers, ouders/verzorgers, of leerlingen delen met derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkene(n). Dat betekent onder andere dat de school geen gegevens binnen groepsapps kan verstekken. Het staat ouders uiteraard vrij om daar onderling afspraken over te maken.